Ελληνικά English

Προοίμιο

Στην “ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤ. ΕΜΠΟΡ.ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED  ΜΟΝ. ΕΠΕ”  συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2016/679 και λαμβάνουμε κάθε εύλογο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο και για την προστασία και διαφύλαξη τους.

 1. Σκοπός της παρούσας πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά την GlobiLED και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων  που η GlobiLED επεξεργάζεται. Πληροφορίες για εταιρείες και άλλους φορείς δεν περιλαμβάνονται στον σκοπό της παρούσας Πολιτικής.

Η παρούσα πολιτική παρέχει σε κάθε πρόσωπο και σε κάθε επισκέπτη/ χρήστη της διαδικτυακής ιστοσελίδας της Εταιρείας μας “www.globiled.com”, που ενδιαφέρεται να λάβει από την Εταιρεία συνοπτική και διαφανή πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας προτείνουμε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

 

 1. Στοιχεία Εταιρείας (Υπεύθυνος Επεξεργασίας)

«ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤ. ΕΜΠΟΡ.ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED  ΜΟΝ. ΕΠΕ» , η οποία εδρεύει στην στην Αθήνα  στην οδό Ι. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 19-21 με ΑΦΜ: 800472030 και ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ.

Η  «ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤ. ΕΜΠΟΡ.ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED  ΜΟΝ. ΕΠΕ» (εφεξής «GlobiLED» ή «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») είναι μία ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ανάπτυξη , Εμπορία Φωτιστικών Led & Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας.

 1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR) της ΕΕ (2016/679).

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός πελάτη ή επισκέπτη του παρόντος διαδικτυακού τόπου (site), εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα», όπως και στους επισκέπτες ή πελάτες του φυσικού χώρου της εταιρείας μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 287, Άγιος Δημήτριος 172 36, Αθήνα, των οποίων οι εικόνες δύνανται να τύχουν επεξεργασίας από το σύστημα βιντεοεπιτήρησής της εταιρείας.

 1. Νομικό Πλαίσιο

Από τον Μάιο του 2018 ισχύει ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Παράλληλα, η GlobiLED εφαρμόζει και τη σχετική εθνική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά.

 1. Μέτρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας της. Η εταιρεία επίσης, διασφαλίζει, μέσω των ως άνω μέτρων, ότι  η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα δεν δίδεται σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

 1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων & Σκοποί Επεξεργασίας

Η εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών, τα οποία έχει αποκτήσει με νόμιμο τρόπο στο πλαίσιο λειτουργίας της όλα τα προηγούμενα έτη. Τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνονται από τους τα υποκείμενα των δεδομένων, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας και είναι τα κάτωθι:

 1. Δημογραφικά στοιχεία των πελατών της εταιρείας (Όνομα, Επώνυμο Διεύθυνση κλπ.),
 2. Προσωπικά δεδομένα που αφορούν σε στοιχεία επικοινωνίας των πελατών της εταιρείας (τηλέφωνο, email κλπ.),
 3. Προσωπικά δεδομένα που αφορούν σε Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών των πελατών της εταιρείας, ήτοι πληροφορίες που αφορούν αγορές, της ταυτότητας πελάτη, αριθμοί συμβάσεων, υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής (service), συμπεριλαμβανομένων παραπόνων και απαιτήσεων
 4. Δεδομένα που αφορούν σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας www.globiled.com από τους επισκέπτες και πελάτες αυτής.
 5. Σκοπός της επεξεργασίας των ως άνω κατηγοριών (1-4) είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 1β του ΓΚΠΔ.
 6. Απαραίτητα δεδομένα που αφορούν σε οικονομικά στοιχεία των πελατών της εταιρείας μεταξύ άλλων δεδομένα ταυτοποίησης, οικονομικά, φορολογικά και επικοινωνίας, όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κτλπ. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση της Εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της και σύμφωνα με το άρθρο 1γ του ΓΚΠΔ.
 7. Δεδομένα βιογραφικών σημειωμάτων που μας αποστέλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή σε εταιρικές διευθύνσεις email της εταιρείας (πχ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρουσίαση των γνώσεων, της επαγγελματικής σας κατάρτισης, της επαγγελματικής εμπειρίας σας, κλπ.). Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των παραπάνω δεδομένων γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της επιλογής και αξιολόγησης υποψήφιων εργαζόμενων από την Εταιρεία για τη δυνατότητα λήψης κάποιας θέσης εργασίας και σύμφωνα με το άρθρο 1β του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτόν τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας από τα αρμόδια Τμήματα της Εταιρείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό αυτής, Τμήμα Λογιστηρίου, Υπεύθυνος IT κλπ.
 8. Η εταιρεία μας επεξεργάζεται, μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης, δεδομένα εικόνας – βίντεο κλπ. επισκεπτών και πελατών στον φυσικό χώρο της (κατάστημα/showroom) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 287, Άγιος Δημήτριος 172 36, Αθήνα, με σκοπό την προστασία και την ασφάλεια προσώπων και αγαθών, την προστασία και ασφάλεια των εργαζόμενων, των επισκεπτών και λοιπών τρίτων, των εγκαταστάσεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (καταγραφή εικόνας με μέγιστο χρονικό διάστημα τήρησης του αρχείου 15 ημέρες μέσω λειτουργίας κλειστού κυκλώματος CCTV σε εισόδους, εξόδους, χώρους κρίσιμων εγκαταστάσεων, π.χ. computer room). Η νομική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχ. (στ’) και διενεργείται σύμφωνα με την οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 9. Newsletter: Με την καταχώρηση του e-mail σας, αποδέχεστε τη λήψη Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter). Το email σας θα χρησιμοποιείται από την GlobiLED μόνο για τον σκοπό της αποστολής newsletter και θα γνωστοποιείται μόνο στον συμβεβλημένο συνεργάτη της (Εκτελούντα την Επεξεργασία) για την αποστολή των Newsletter. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε Newsletter. To e-mail σας θα διατηρείται στη βάση μας για την αποστολή του Newsletter έως και την ανάκληση της συγκαταθέσεώς σας, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση της. Με σκοπό την τεκμηρίωση της ηλεκτρονικής σας δήλωσης συγκατάθεσης στην αποστολή των newsletter από τον GlobiLED, όπως και την εξυπηρέτηση πιθανού αιτήματος πρόσβασης από την πλευρά σας, αποθηκεύουμε την διεύθυνση IP (ip address) από την οποία προήλθε το αίτημα, καθώς και την ώρα και ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εγγραφής. Η νομική βάση επεξεργασίας είναι η ρητή συγκατάθεση σας, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 9, παρ. 2, στοιχ. (α). Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα ανάκλησης της εκάστοτε συγκατάθεσής σας, επικοινωνώντας εγγράφως με την εταιρεία, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση της εν λόγω συγκατάθεσής.
 10. Cookies: Ο δικτυακός τόπος μας, χρησιμοποιεί Ηλεκτρονικά Μπισκότα , “Cookies”. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που αποστέλλονται από εμάς στον υπολογιστή σας (μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού) και αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο για να επιτρέπουν στον ιστότοπό μας, να σας αναγνωρίζει όταν επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπο στο μέλλον. Μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να παρέχουμε μια καλύτερη, πιο εξατομικευμένη υπηρεσία. Μέσω της πλατφόρμας υλοποίησης cookies της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να επιλέξετε για ποια cookies θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις σχετικές ιστοσελίδες μας σχετικά με την από μέρους μας χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων. https://globiled.com/cookies-policy/

 

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (συνολικά ή μέρος αυτών, όπως κάθε φορά απαιτείται) ενδεικτικά σε:

 • όλα τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Εταιρείας μας, π.χ. νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων, εξωτερικούς λογιστές, ασφαλιστικές εταιρίες, τεχνικός ασφαλείας, κτλ.,
 • συγκεκριμένα πρόσωπα της Εταιρείας μας, απαραίτητα για τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων εργαζόμενων, π.χ. Τμήμα Λογιστηρίου, Διοίκηση, Υπεύθυνος IT κτλ.,
 • εξωτερικούς συνεργάτες (συνεργεία, μεταφορικές εταιρίες, κτλ.), απαραίτητους για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης,
 • παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών,
 • δικαστικές ή εποπτικές ή ελεγκτικές αρχές, στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας,
 • τρίτους που έχουν έννομο συμφέρον, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους (όπου αυτοί δεν αναφέρονται από τον νόμο), αυτή θα ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία σας διαβεβαιώνει, ότι είναι σε διαρκή επαγρύπνηση και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, ώστε οι διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων να πραγματοποιούνται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντας τα προς πώληση/ ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας/ δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση/ εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας της Εταιρείας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, συμμορφούμενους με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμευόμενους στην τήρηση εμπιστευτικότητας, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους της Εταιρείας για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση της σύμβασης με την Εταιρείας μας και τη διαχείριση δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω σκοπούς, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR.
 1. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό?

Δεν στέλνουμε τα δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τα Προσωπικά σας  Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνον εντός Ε.Ε.

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο  για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα:

 • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (εταιρεία) υποχρεούνται εκ της κείμενης νομοθεσίας (Ν.4174/2013, Άρθρο 36, παρ. 3), για τήρηση των στοιχείων των οικονομικών συναλλαγών με τους πελάτες του, για δέκα (10) έτη από την τελευταία διενεργηθείσα συναλλαγή.
 • Εφόσον έχετε συναινέσει στο να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για άμεσο μάρκετινγκ (newsletter), θα διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά μέχρι να μας ειδοποιήσετε για κάτι διαφορετικό ή/και να αποσύρετε την συναίνεσή σας στέλνοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@globiled.com, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα που περιέχονται στα βιογραφικά που μας αποστέλλετε για τις θέσεις εργασίας που είναι δημοσιοποιημένες στην ιστοσελίδα, θα διατηρηθούν στη βάση δεδομένων της εταιρείας μας για 6 (έξι) μήνες. Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της αποστολής ενημερώσεων σε εσάς σχετικά με τις νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον όμιλό μας, και δεν θα διαβιβασθούν ή κοινοποιηθούν προς οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στην διατήρηση του βιογραφικού σας στην βάση δεδομένων της εταιρίας μας για 6 μήνες, έχετε το δικαίωμα και την δυνατότητα διαγραφής, προωθώντας την επιθυμία σας στο e-mail info@globiled.com.
 • Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.
 • Τα δεδομένα εικόνας – βίντεο κλπ. επισκεπτών και πελατών στον φυσικό χώρο της (κατάστημα/showroom) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 287, Άγιος Δημήτριος 172 36, Αθήνα, διατηρούνται για 15 ημέρες (μέγιστο).
 1. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

 

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στην ιστοσελίδα και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως υποκείμενο των δεδομένων και μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε: α) πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, β) διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ) τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών, δ) τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντας σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης μας πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός μηνός και πάντως όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες. Επίσης, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισης της. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από την Εταιρεία υπό την επιφύλαξη το αίτημα για γνωστοποίηση και ενημέρωση να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή/ και να είναι προδήλως αδικαιολόγητο

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) του Ομίλου στην Δ/νση: : Ιωσήφ Δαμασκηνού 19- 21 , Αθήνα , Τ.Κ. 11471 ή στην διεύθυνση του Υποκαταστήματός μας Λ.Βουλιαγμένης 287, Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. 17236, ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) dpo@globiled.com.

 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

 1. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) του Ομίλου στην Δ/νση: Ιωσήφ Δαμασκηνού 19- 21 , Αθήνα , Τ.Κ. 11471 ή στην διεύθυνση του Υποκαταστήματός μας Λ.Βουλιαγμένης 287, Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. 17236, ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) dpo@globiled.com.

 

 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.