Παράδοση έργου φωτισμού νέων τριών καταστημάτων της αλυσίδας Public